Copyright  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.บึงกาฬ . All rights reserved.

งานวิเคราะห์  งบประมาณ
   กลุ่มนโยบายและแผน

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗


แบบประมาณการราคา  พ.ศ. ๒๕๕๗


บัญชีนักเรียนยากจนปีภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗


ตัวอย่างประมาณการ ปร.4 ปร.6


บัญชีจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


การจัดตั้งบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง