นายวิชิต  จิตรจักร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
                          นายวรวุฒิ  บุตรแสนลี
  
                       ดร.ธีระพงษ์   สารเสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
งานวิเคราะห์งบประมาณ
                นางวัชรีกร  ชาญสูงเนิน
      ผู้อำนวยการศกลุ่มนโยบายและแผน
                          นางสการะ  จีนะสุทธิ์
  
                          นายมาโนช  แก้วเพียท้าว
  
                          นายยุทธพร  ภักดีหาญ
  
    บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
           
งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
งานนโยบายและแผน
งานเลขานุการ กพท.
งานสารสนเทศ
งานธุรการ
                          นายธนานนท์  ชาญสูงเนิน
  
              นายนิรันดร์  อันทะศรี
  
                          นางสาวจิรพร จันทรขันตี
  
                          นายพัฒนทอง ทุมโยมา
  
- งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- งานประสานเครือข่ายเครือข่ายเทคโนโลยี
   สารสนเทศและการสื่อสาร
  
- งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
   สารสนเทศเพื่อการบริหาร
- งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   และการสื่อสาร
  
- งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
   สารสนเทศเพื่อการบริหาร