Copyright  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.บึงกาฬ . All rights reserved.

  งานนโยบาย และ แผน
   กลุ่มนโยบายและแผน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (สพฐ)


แผนปฏิบัติการ  ๔  ปี


แผนปฏิบัติการประจำปี


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (สพป)


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗


คู่มือ / แนวทาง


นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๘