Copyright  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.บึงกาฬ . All rights reserved.

งานวิเคราะห์งบประมาณงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
     กลุ่มนโยบายและแผน (Plan and Policy )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
หน้าหลัก                              โครงสร้าง                     บุคลากร                       ภาพกิจกรรม                    ข่าวประชาสัมพันธ์                     ดาวน์โหลด

งานสารสนเทศ
งานนโยบายและแผน
งานเลขานุการ กพท.
งานธุรการ
      ดร.ธีระพงษ์  สารเสน
          ผอ. สพป.บึงกาฬ
      นางวัชรีกร  ชาญสูงเนิน
     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
การกรอกข้อมูลตามแบบติดตาม 2557


คู่มือการใช้งาน Tablet


ศูนย์ซ่อมTablet


การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗


แบบประมาณการราคา  พ.ศ. ๒๕๕๗


บัญชีนักเรียนยากจนปีภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗


แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๗


ตัวอย่างประมาณการ ปร.4 ปร.6


บัญชีจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗