Copyright  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.บึงกาฬ . All rights reserved.

งานวิเคราะห์งบประมาณงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
     กลุ่มนโยบายและแผน (Plan and Policy )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
หน้าหลัก                              โครงสร้าง                     บุคลากร                       ภาพกิจกรรม                    ข่าวประชาสัมพันธ์                     ดาวน์โหลด

งานสารสนเทศ
งานนโยบายและแผน
งานเลขานุการ กพท.
งานธุรการ
      นายอัมพร  พินะสา
       ผอ. สพป.บึงกาฬ
      นางวัชรีกร  ชาญสูงเนิน
     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
การกรอกข้อมูลตามแบบติดตาม 2557